Kvindemuseet i Danmark

Præsentation

Kvindemuseets undervisningstilbud handler om køn, ligestilling og demokrati.

Målgruppen er 0.-10. klasse samt ungdomsuddannelserne. Vi har endvidere tilbud til daginstitutioner, SOSU, pædagog- samt lærerstuderende. 

Vores undervisningstilbud retter sig mod fagene dansk, historie, samfundsfag og sundheds- og seksualundervisning. Undervisningsforløbene er af en varighed mellem 1 og 1,5 timer.

Kvindemuseets skoletjeneste tilbyder et læringsrum, hvor dialogbaseret undervisning er det bærende, didaktiske princip. Vi tror på, at elevernes læring bedst foregår i et dialogisk samspil med hinanden og med stoffet. Det afspejles i vores aktiviteter, som sætter eleverne i spil. Vores undervisningsforløb indeholder mange skift og er baseret på elevinddragende aktiviteter. 

Vi arbejder ud fra en normkritisk tilgang. Kvindemuseet vil gerne vise ’det andet blik’ på historien. Vi arbejder derfor med at synliggøre normer og sætte dem til debat. At skabe rum for og accept af mangfoldighed og flerstemmighed er et vigtigt fokuspunkt i undervisningen.

Alle vores forløbs indhold er bygget op omkring fortid, nutid og fremtid. Det er de, fordi vi mener, at eleverne skal opleve, at de er historieskabte, men også historieskabende i de valg, de træffer. Historien bliver relevant og brugbar for børn og unge, når den sættes sammen med deres egen livsverden. Og fremtidsperspektivet er med til at give eleverne handlekompetence, så de er med til at skabe den fremtid, de ønsker.

Kontakt
Anna Svenning
Leder af skoletjenesten/formidlingsinspektør
25 45 45 11

Forløb udbudt af Kvindemuseet i Danmark

Dagtilbud

Grundskole

Ungdomsuddannelse