Åben Skole – løs en konkret opgave for er­hvervs­livet

01.09.2016

Via Bæredygtig energi til livet åbner en række lokale sam­arbejdspartnere deres døre for elever fra 1.-9 klasse. Det sker via en række ’grydeklare’ for­løb med kon­­krete op­gaver ud fra deres ker­neydelser og dagli­ge udford­ringer.

Op­ga­verne fra virk­somheder, kul­tur­ak­tø­rer, for­­e­nin­ger m.v. er be­skrevet i et kata­log, som både er tilgæn­ge­ligt fysisk på sko­len og digitalt. Forløbene kan bruges i fagene og i emnet Ud­dan­nelse & Job.

Der kræves tilmelding for at deltage (først til mølle). Til­mel­ding sendes sna­rest og senest 1. sep­tem­ber, hvor Bæ­re­dygtig Ener­gi til Livet fordeler plad­ser­ne. Efter 1. septem­ber er der mulighed for tilmel­ding i det omfang, virk­som­he­derne fort­sat har åbne plad­ser. Her skal man først kontakte Linda Stenholt Jen­sen linda [at] cesso [dot] dk () for at høre, om den ønskede virk­som­hed fortsat har åbne pladser.

Tilbuddet er gratis og der er mulig­hed for at søge midler til transport og til mate­­rialer fra to puljer.

Yderligere information